Pedigree Izil d'Esprit

Candy de Ouassal   -  BE
Land:  geb :1990,  Schimmel
Hakem   -  BE
Land:  geb :1982,  Schimmel
Hadika   -  BE
Land:    
Beni Saf   -  BE
Land:  geb :1976,  Fuchs
Saba   -  AB 25% AV
Land:    Schimmel
Amaro   -  AB 50% AV
Land:  geb :1975,  Rappschimmel
Fakida   -  AB 50% AV
Land:  geb :1980,  Fuchsschimmel
Bir   -  AB 37.5% AV
Land:  geb :1976,  Braun
Gitane de la Foret   -  BE
Land:  geb :1994,  Schimmel
Lil   -  BE
Land:  geb :1986,  Fuchs
Ghriba   -  AB 37.50% AV
Land:  geb :1981,  Fuchsschimmel
Laftas   -  AB 43.75% AV
Land:  geb :1986,  Schimmel
Nilia de la Forêt   -  BE
Land:  geb :2001,  Schimmel
Igadir   -  AB 40.63% AV
Land:  geb :1996,  Rappschimmel
Izil d'Esprit   -  AB 20.32% AV
Land:  geb :2018,  Braun, kann Schimmel werden